Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid en vormvoorschriften

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Still Sparkling.

Toepasselijkheid van door wederpartijen gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Still-Sparkling.nl is de website van Wijnhandel Still Sparkling Hoofdweg 115 te 7371 GG  Loenen(Vel.)

Bestellingen zijn uitsluitend te plaatsen, nadat u op de website heeft aangegeven kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Still Sparkling heeft ten alle tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud  van de StillSparkling.nl website te wijzigen.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

Still Sparkling verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Still Sparkling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Apeldoorn onder nummer 8189319

Ons BTW nummer is NL1405.42.802.B03

Een overeenkomst tussen Still Sparkling en de afnemer komt tot stand nadat  de afnemer op de website op de "bestel" icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, de algemene voorwaarden heeft gelezen en het "bevestigen " icoon heeft gedrukt.


2. Prijzen

Alle prijzen op onze website zijn in Euro en inclusief accijns en omzetbelasting (btw), echter exclusief bezorgkosten.

Still Sparkling  heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.  Prijswijzigingen als gevolg van wettelijke maatregelen zijn hiervan uitgesloten.

Alle aanbiedingen van Still Sparkling zijn vrijblijvend. Still Sparkling behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.

De prijzen in onze webwinkel zijn gebaseerd op aflevering in Nederland.


3. Levering en leveringstermijnen

Wij streven er naar om uw bestelling binnen 2 weken af te ronden. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan zullen we in overleg met de klant naar een oplossing zoeken.

Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Still Sparkling overschreden wordt, zal Still Sparkling de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Still Sparkling te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Still Sparkling te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Still Sparkling het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Still Sparkling behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden 

Still Sparkling behoud zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.

Still Sparkling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als een product niet op voorraad is, zal er contact met u worden opgenomen over de levertijd. Vindt u de levertijd niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

Still Sparkling is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


4. Verpakking
 

Still Sparkling kan gebruik maken van speciale verzendverpakkingen. Deze behoren dan integraal bij het product en mogen dus bij eventuele retourzendingen niet beschadigd zijn.


5. Eigendomsvoorbehoud.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Still Sparkling, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Still Sparkling zijn voldaan.


6. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Still Sparkling website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Still Sparkling. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Still Sparkling, de Still Sparkling informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de Still Sparkling website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Still Sparkling geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt.

De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.


7. Kwaliteit en kwantiteit

Afbeeldingen van wijnen zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen. Een voorbeeld van een reden hiervan is dat wijnproducenten hun etiketten zonder opgaaf van reden kunnen wijzigen.

Still Sparkling houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Still Sparkling hoeft de afnemer hiervan vóór levering niet op de hoogte stellen. 

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.


8. Garantie en aansprakelijkheid
.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.  Hiertoe dient de consument telefonisch (055-5051333), of per e-mail  (info@stillsparkling.nl), contact op te nemen met ons .

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (inclusief eventuele accessoires, free goods en bijbehorende documentatie) aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Aangebroken producten en incomplete verpakkingen kunnen niet geretourneerd worden.

Consument dient aan te tonen dat de producten binnen de termijn van zeven werkdagen aan ondernemer zijn teruggestuurd, door het overleggen van een bewijs van postbezorging. Het retourneren van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de consument.

U kunt de wijn terugsturen naar het volgende adres: Still Sparkling,  Hoofdweg 115  7371GG  Loenen.

Na ontvangst van de retour gezonden wijnen ontvangt u van ons een creditfactuur.

Still Sparkling behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Still Sparkling of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Still Sparkling schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Still Sparkling de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Still Sparkling heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde producten is voor Still Sparkling. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Still Sparkling kunnen worden uitgesloten.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient u Still Sparkling.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf(5) werkdagen na de aflevering, per E-mail hierover in te lichten.

Als is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling beantwoorden, heeft Still Sparkling de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

Als u niet tevreden bent over een artikel, kunt u de artikelen retourneren. U ontvangt dan de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Still Sparkling vergoedt niet de verzendkosten voor het retourneren. Neemt u bij ontevredenheid over een artikel altijd contact op met Still Sparkling, zodat wij dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen.


9. Betalingvoorwaarden

Still Sparkling ondersteunt op dit moment uitsluitend betalingen via Ideal. Mocht dit voor u op problemen stuiten, neemt u dan svp contact op met ons.

De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website 

De artikelen worden pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag op de bankrekening van Still Sparkling.

Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met Still Sparkling een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet. 

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Still Sparkling gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan  de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Still Sparkling zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft  Still Sparkling het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Als u met enige betaling in gebreke bent, heeft Still Sparkling het recht een volgende levering op te schorten of niet uit te voeren.

Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met 7.50 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt danwel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat de betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.


10. Overmacht en wanprestatie

Still Sparkling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indienzij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internet verbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers. 


11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Still Sparkling is het Nederlands recht van toepassing.


12. Privacy
  

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Still Sparkling. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up- to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Still Sparkling. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kunt u dit aangeven via een e-mail naar info@stillsparkling.nl


13. Bevoegde rechter of arbitrage

Geschillen tussen Still Sparkling en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Zutphen

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Still Sparkling